St Brigid's Bulahdelah

St Brigid's Bulahdelah

26A Bulahdelah Way, Bulahdelah
NSW, 2423.

P: 0429 260 388 (Parish Phone)

E: myallcoast.parish@mn.catholic.org.au (Parish Email)

Other Mass Centres in this Parish:

St Brigid's Bulahdelah Image
St Brigid's Bulahdelah Image

Mass Times at St Brigid's

Next Mass Times are:

  • Saturday 5:00 PM (Vigil - 1st, 3rd & 5th Saturdays)
  • Sunday 8:30 AM (2nd & 4th Sundays - 4th Sunday is Celebration in Anticipation of Eucharist)